Årsmøte 18.mars 2010

Referat fra årsmøte i Land Hundeklubb

18. mars 2010 på Helselagets hus, Dokka.

Det var 17 medlemmer til stede.

Saksliste:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkallelse til årsmøte
3. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å undertegne protokollen.
4. Årsberetning fra gruppene og styret.
5. Regnskap.
6. Aktivitetsplan 2010.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.

1. Leder Hallvard Foss åpnet møtet og ønsket velkommen.

2. Innkalling ble godkjent etter diskusjon om hvorvidt denne skulle vært utlyst i media. Møtet kom fram til at siden alle klubbens medlemmer har mottatt skriftlig invitasjon i posten så er dette ok.

3. Møteleder: Hallvard Foss. Referent: Bente Hagelund. Undertegne protokoll: Rune Vestrum og Marie Therese Sundvold.

4. Årsberetninger:

Styrets beretning ble lest opp av Grethe Meinich Børresen (vedlegg 1).
Under aktiviteter mangler kurs i kadaversøk (ikke fullført for alle deltagere) og at klubben hadde stand utenfor kommunehuset på Dokka under Sommerdagene.
Under økonomi manglet utgift til teppe i kjelleren, 12 000,-.
Styrets årsberetning ble godkjent av årsmøtet.

Årsberetning for agilitygruppa ble lest opp av agilityansvarlig Hallvard Foss (vedlegg 2). Godkjent av årsmøtet.

Årsberetning for utstillingsgruppa ble lest av utstillingsansvarlig Guro Strøm (vedlegg 3). Godkjent av årsmøtet.

Årsberetning for lydighetsgruppa ble lest av lydighetsansvarlig Grethe Meinich Børresen (vedlegg 4).

Ellen Beate Lomsdalen har hatt ansvaret for Barn og hund og skal undersøke muligheten for å ha dette en halvtime før miljøtreningen på tirsdager for å se om dette kan øke interessen for tilbudet.

Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

Brukshundgruppa har ikke levert inn årsberetning og leder Unni Johansen var ikke til stede på årsmøtet.

Det var ca 4 samlinger i gruppa på våren og ca det samme på høsten. På vårens samlinger var det godt oppmøte. Tema for samlingene har vært spor og blodspor. I tillegg har det vært arrangert et kurs i kadaversøk.

5. Regnskap:
Kasserer Kari Dahlborg leste opp og forklarte regnskapet for 2009 (vedlegg 5).
Revisorene har hatt kommentarer til føring av utgifter/inntekter i forbindelse med kurs, ellers ingenting å bemerke.
Klubben har også fått utbetaling fra Grasrotandelen rett etter nyttår, dette kommer i regnskapet for 2010.
Det har foreløpig ikke kommet regning på leie av kjelleren, derfor er dette heller ikke med i regnskapet for 2009. Før nyttår var inntektene på treningsavgift i kjelleren kr 920,50, etter nyttår har den til nå vært på kr 3769,-. Leie av kjelleren dekkes dermed sannsynligvis i sin helhet av denne.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 6. Aktivitetsplanen ble sendt ut med innkallingen til årsmøtet.
Temamøtet 7. april er åpent for alle. Møtet vil bli annonsert.
Møtet er gratis for alle. Det vil bli salg av kaffe/kaker og også salg av årer.
Under Bygdedagene i september skal klubben ha oppvisning av LP/AG. Vi må begynne å tenke på dette allerede nå og et program må øves inn innen da.
Aktivitetsplanen oppdateres etter hvert.

 7. Innkomne forslag:
a. Marie Therese Sundvold. Forslag om at styremedlemmer får dekket organisasjonskurs i regi NKK. Begrunnelse: Land Hundeklubb er medlem av en organisasjon som stiller krav til styrets virke og prosedyrer i mange sammenhenger. Det er derfor viktig at nye og gamle medlemmer av styret får muligheten til å tilegne seg kunnskaper om dette på en positiv og pedagogisk måte.
Forslaget støttes av årsmøtet.

 b. Hallvard Foss. Forslag om at klubben betaler påmelding til lag i LP/AG. Begrunnelse: I både agility og lydighet kan det konkurreres i lag fra klubben, pris pr lagkonkurranse er ca kr 240,- pr lag. Hvis klubben stiller lag på et stevne må hver ekvipasje være påmeldt individuelt, dette koster som regel fra kr 120,- til kr 160,- pr start i agility og ca kr 240,- pr start i lydighet. Lagkonkurranse vil fremme aktiviteten i klubben.
Forslaget støttes av årsmøtet.

 c. Hallvard Foss. Forslag om påskjønnelse av instruktørene på miljøtreningene. Begrunnelse: Våre miljøtrenermedarbeidere gjør en fin innsats for våre medlemmer. De går i turnus på våre miljøtreningskvelder og etter beste evne veileder de, gir råd og viser de forskjellige hvordan de får en flink og harmonisk hund. Disse er etter min mening klubbens ansikt utad, det er disse menneskene som våre framtidige medlemmer møter i første rekke. Jeg synes ut fra dette at de bør få en påskjønnelse og en anerkjennelse for den gode jobben de gjør.

Forslaget støttes av årsmøtet og påskjønnelser ble etter valget delt ut til Grethe Meinich Børresen (hundemat, rose), Marie Therese Sundvold (krus, rose), Ellen Beate Lomsdalen (krus, rose), Tommy Granvang (krus, rose) og Ann Kristin Sannerud (krus, rose). I tillegg ble blomster delt ut til de som gikk av fra det gamle styret, Ellen Beate Lomsdalen og Guro Strøm. De som ikke var til stede får sin påskjønnelse senere.

 8. Valg:
Formannen av valgkomiteen var ikke til stede og forslagene fra komiteen ble lest opp av Øyvind Nereng.
Nytt styre:
Leder:                         Hallvard Foss                 gjenvalgt for 2 år
Nestleder:                  Rune Vestrum              valgt for 1 år
Kasserer:                    Kari Dahlborg               ikke på valg
Sekretær:                   Marie T. Sundvold      valgt for 2 år
Styremedlem:          Bente Hagelund           valgt for 1 år

Vararepresentant:     Tommy Granvang      valgt for 1 år
Vararepresentant:     Marit Lilleeng               valgt for 1 år

 Agilityansvarlig:         Hallvard Foss
Vara:                             Tommy Granvang

 Lydighetsansvarlig:    Rita Tåje
Vara:                              Marie Therese Sundvold

 Bruksansvarlig:          Unni Johansen (med forbehold da hun ikke var til stede)
Vara:                            Ellen Beate Lomsdalen

 Utstillingsansvarlig:   Hanne Kiil
Vara:                             Guro Strøm

 Revisor:                      Jan Erik Svendsrud
                                        Per Arne Slåttsveen
Sekretær tar kontakt med disse for bekreftelse på at de ønsker å fortsette som revisorer. 

Valgkomitee:              Tommy Granvang
                                         Rune Vestrum
Disse to skal finne en tredjemann innen neste valg, evt finne en ny komité.

 Webmaster:               Marit Lilleeng

Referent
Bente Hagelund

 Vedlegg 1.

Årsberetning for Land Hundeklubb
       Perioden 11-03-09 til 18-03-10

Styret har avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøe.
Styret har bestått av:
Hallvard Foss                                leder
Einar Bjerkås                                 nestleder
Berit Meinich Martinsen          sekretær
Kari Dahlborg                               kasserer
Ellen Beate Lomsdalen             styremedlem
Aud Irene Beritsveen               varamedlem
Grethe Meinich Børresen       varamedlem

Aktiviteter:
Februar                       Oppvisning, kulturuka Dokka
21.04                           Valp/grunnkurs
07.06                          Valpeshow på Dokka
Juli                               Oppvisning på Etnedalsdagene
24.08                          Valp/grunnkurs med Marie
18.-20.09                  Handlerkurs
04.11                          Temakveld med Bente Karlsen fra NKK Oppland

Økonomi:
Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr ……..
Klubben har god kontroll på økonomien under ledelse av klubbens kasserer.
De største inntektene er klubbens medlemskontingent, kurs og grasrotandelen.
De største utgiftene er valpeshow, annonser og porto.

Medlemmer:
Klubben hadde ved nyttår 83 betalte medlemmer.

Avslutning:
Utviklingen i klubben er god. Noen ”gamle” medlemmer har blitt borte, men vi har en stadig vekst av nye medlemmer og miljøkveldene på tirsdager er meget godt besøkt, det samme gjelder trening av agility på onsdager. Dette skyldes i stor grad at vi har vært så heldige å få innelokaler å trene i på vinteren. Land Hundeklubb ser framtiden lyst i møte.


Vedlegg 2.

Årsberetning agility 2009.

Så har det igjen gått et år. Agilityen har gått veldig bra i år også. Det ble ikke kurs i år heller, grunnet for få påmeldte. Vi har imidlertid kjørt treningene med instruktør på en slik måte at det kan tolkes som kurs. Det har kommet til nye ekvipasjer som trener regelmessig og har det trivelig sammen med hunden. Vil spesielt nevne Tommy Granvang med hunden Sheriff, de er ivrige og trener jevnlig og er blitt flinke.

Land Hundeklubb fikk leie lokaler i kjelleren Parktunet i Dokka sentrum fra 1. november. Det er første gang vi trener innomhus på vinteren. Dette er positivt for agilityen ikke minst, men også for de andre gruppene. Vi har disse lokalene fram til 1. april, med mulighet for å leie dem til høsten igjen.

Hallvard Foss.

 
Vedlegg 3.

Årsberetning Utstillingsgruppa 2009.

Vi hadde valpeshow 07.06.2009. Dommer var Bente Karlsen, det var påmeldt 48 valper.

Den 18. og 20. september 2009 hadde vi handlerkurs (utstillingstrening). Der hadde klubben leid inn Martina Dahl Aspevik som instruktør. Vi startet opp fredagen med teori, uten hund, på Helselagets hus. Søndagen hadde vi kurs med hunder på treningsplassen vår, Vinjarmoen. Det var 4 stk som var med på dette kurset.

Utstillingsgruppa har hatt treninger på tirsdager sammen med miljøtrening.

Guro.

Vedlegg 4.

Årsmelding fra lydighetsgruppa.

2009 har vært et bra år for LP-gruppa. Det har vært mange til stede på miljøtreningene. Det er ekstra hyggelig å se stadig nye fjes dukke opp. Og de fortsetter å komme.

Vi hadde opptreden med div. lydighet og med trekkhunder under kulturuka 2009 på Dokka i februar.

21.04 startet vi med grunnkurs i LP med 10 påmeldte. Det ble avholdt et grunnkurs i LP med 4 deltagere høsten 2009.

I juli deltok vi med noen få ekvipasjer på Etnedalsdagene. Programmet vårt var enkelt, men ble gjennomført meget bra.

Vi var så heldige å få innelokaler i Parktunet. Derfor har vi ikke hatt noe fri i desember. Etter at vi kom inn har det vært veldig mange på miljøtreningskveldene. Noe som er en utfordring for instruktørene.

Det har vært litt variabelt på egentreningskveldene, men vi har hatt noen ekvipasjer som har deltatt på LP-konkurranser.

Det har også vært prøvd med treninger for barn og hund. Her har det vært litt dårlig oppmøte. Lite kjent enda.

Grethe – leder LP-gruppe.

Vedlegg 5.

Regnskap Land Hundeklubb 2009

                                                           Utgifter                       Inntekter
Kontingent                                                                             16.110,-
Inntekter                                                                               25.677,60
Utgifter                                              40.413,30
Renteinntekter                                                                             76,07
Bankomkostninger                            227,02
                                                           40.640,32                   41.863,67
Overskudd                                        1.223,35
                                                           41.863,67                   41.863,67

Inngående balanse                            39.407,77
Overskudd                                            1.223,35
Utgående balanse                              40.631,12

INNTEKTER
Valpeshow                                                 kr 10.760,-
Kulturmidler                                             ”     2.900,-
Kurs                                                               ”     7.104,-
Salg gensere/dresser                              ”     1.260,-
Grasrotandel fra Norsk Tipping         ”     2.233,10
Treningsavgift                                          ”     1.420,50
SUM                                                               kr 25.677,60

UTGIFTER
Valpeshow                                                     kr 8.734,30
Teppe til treningslokale                            ” 12.043,-
Annonser                                                       ”   6.676,50
Snøbrøyting                                                 ”   3.000,-
Porto                                                               ”   3.378,50
AG-utstyr                                                      ”       280,-
Hjemmeside – data                                   ”       500,-
Kjøp av megafon                                        ”       643,-
Rep. av gjerde på hundeplassen          ”       790,-
Husleie mv. v/arrangementer            ”     1.984,50
Kont.rekv./gaver/bensin                      ”     2.383,50
SUM                                                                kr 40.413,30

Reklamer
%d bloggere like this: