Årsmøte 2013

Referat fra årsmøte i Land Hundeklubb
21. februar 2013

(Regnskap og budsjettforslag ligger etter selve referatet. De forskjellige årsberetningene sto både i Landstryker’n og lå ved innkallingen til årsmøtet og ligger ikke ved her.)

15 av klubbens 114 medlemmer var til stede på Land Hundeklubbs årsmøte, som ble avholdt i Helselagets hus på Dokka, 21. februar 2013 kl 19.

Saker:

1.  Godkjenning innkalling og dagsorden.

Leder May Lisbeth Øversveen ønsket velkommen og informerte om «tingenes tilstand» i styret og om ting som har skjedd den siste tiden med tidligere sekretærs avgang. Så leste hun gjennom innkallingen med dagsorden. Denne ble godkjent med en kommentar om at det selvfølgelig gjelder budsjett for 2013, ikke 2012 som det står i innkallingen.

2. Valg av møteleder.

Leder May Lisbeth Øversveen ble valgt som møteleder.

3. Valg av referent.

Bente Hagelund ble valgt til referent.

4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll.

Tage Moe og Susanne Kristiansen ble valgt. Referent leverer referatet til Susanne som så leverer det videre til Tage.

5. Årsmelding 2012.

Møteleder leste årsberetningene fra styret, utstillingstrening, miljø- og lydighetstrening, brukstrening og agility. Det var ingen kommentarer til disse.

6. Revidert regnskap.

Regnskapet har blitt revidert av Mirela Pavlic. Hun godkjente regnskapet med en kommentar om en manglende kontoutskrift, ellers så alt greit ut.

Møteleder gikk gjennom regnskapet og det kom noen spørsmål og kommentarer underveis:

–          Klubben har i 2012 fått inntekt fra grasrotandel på kr 6206,13. Dette tallet bør kunne økes da det muligens finnes et potensiale i medlemmer som ikke har registrert seg og som kanskje ikke vet helt hva det dreier seg om eller hvordan man registrerer seg. Styret kikker på dette. Det er også mulig å se på sidene til Norsk Tipping hvor mange som har registrert vår klubb som mottaker av sin grasrotandel.

–          Kontingent: Vi har hatt 102 medlemmer + 12 husstandsmedlemmer, til sammen 114 medlemmer i 2012.

–          Sum på treningsavgift på kr 106,5 stemmer ikke. Her har noen poster blitt lagt på feil sted sånn at summen blir feil. Styret jobber framover med å finne bedre rutiner på registrering av treningsavgift fra gang til gang.

–          I oversikten mangler kommunale tilskudd fra Nordre Land, summen skulle dermed vært høyere.

–          Under posten «Drift» under utgifter ligger mye som burde vært ført på kurs og andre poster. Ved gjennomgang av regnskap ligger en del klær, porto, utgifter til innelokaler, seminar med Gry Løberg, utgifter til andre kursinstruktører og diverse mindre ting under denne posten. Dette burde vært ført andre steder og gjør at denne posten ser urimelig stor ut.

–          Posten «Drift banen» inneholder utgifter til brøyting av plassen våren 2012 samt noen innkjøp.

–          Vi hadde ikke basar i 2012 pga mangel på tid og ildsjeler. Håper på å få i gang dette i 2013 da dette er en bra inntektskilde for klubben.

–          Vi har dette året gått med 8163,19 kr overskudd, pluss de inntektene som har uteblitt i oversikten. Land Hundeklubb har ca 114 000 kr i banken, mao har vi en ok økonomi i klubben. Pengene spares fremdeles i håp om at vi skal få vår egen plass etter hvert.

Det er mulig for de som ønsker å se gjennom regnskapet for 2012. Ta kontakt med styret om dette er ønskelig.

7. Budsjett 2013.

Bente Hagelund gikk gjennom budsjettet, noen spørsmål og kommentarer kom:

–          Det kom noen spørsmål om vedlikehold av uteplassen, organisering og hva som trenger vedlikehold.

–          Årsmøtet mente budsjettet var moderat og at vi godt kunne satse litt mer ved oppsetting av budsjett neste år. Styret tar med seg denne anbefalingen.

Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

8. Valg.

Valgkomiteen har bestått av Susanne Kristiansen og Rune Øversveen. Susanne leste valgkomiteens innstillinger og forslag som har kommet inn.

Leder: May Lisbeth Øversveen (ikke på valg)
Nestleder: Kristin Loe, velges for 2 år
Kasserer: Marie Therese Sundvold, velges for 2 år
Sekretær: Susanne Kristiansen, velges for 1 år
Styremedlem: Tage Moe, velges for 2 år
Vara1: Lars Bjerke, velges for 1 år
Vara2: Hilde Bergei, velges for 1 år

Revisor: Mirela Pavlic, velges for 1 år
Vara revisor: Aud Irene Beritsveen, velges for 1 år

Valgkomite: Mina Scheie, velges for 2 år
Valgkomite: Rune Øversveen (ikke på valg)

Grunnet Trine Torp Didriksens avgang som sekretær så ble Susanne Kristiansen kun valgt som sekretær for ett år.

Det kom inn forslag fra årsmøtet om at det hadde vært mer hensiktsmessig å ha to styremedlemmer og ett varamedlem, istedenfor motsatt. Siden dette ikke var sendt inn som forslag på forhånd så behandles dette ikke nå. Anbefaler dette innsendt som forslag før neste årsmøte.

9. Innkomne saker.

Det har ikke kommet inn noen saker for behandling på årsmøtet.

Etter at det offisielle programmet var over ble det delt ut blomster til de som går ut av styret, Sølvi H. Gulbrandsen som har vært vararepresentant og Bente Hagelund som har vært nestleder. Til slutt var det bevertning med kaffe/brus og gode kaker.

Bente Hagelund
referent

Underskrevet av:
Susanne Kristiansen og Tage Moe

.

Vedlegg:

Budsjettforslag 2013.

Inntekter

    Utgifter  
Kontingent

15000

  Lokalleie

5500

Utstilling

10000

  Utstilling

8000

Kurs

40000

  Kurs

30000

Grasrotandel

6000

  Kursing

6000

Basar

10000

  Basar

1000

Kulturmidler

3000

  Kontorrek.

1500

Treningsavgift

5500

  Porto

5000

      Brøyting

3000

      Vedlikehold

3000

Sum

89500

   

63000

Resultat

   

26500

Kommentarer:
Både ut og inn på utstilling avhenger av om vi leier ridehall og satser på et større arrangement.

Porto høynes fra forrige år pga utsending av Landstryker’n.

Kursing i utpost er kursing av styremedlemmer osv.

.

Regnskap 2012.

Inntekter
Grasrotand  kr                             6 206,13
Kontingent  kr                           22 880,00
Kurs  kr                             8 792,00
Treningsavg.  kr                                106,50
Komm.tilsk  kr                             1 000,00
 kr                           38 984,63
Utgifter
Drift.banen  kr                           (3 821,60)
Drift  kr                         -20 168,23
Klær  kr                           -2 848,00
Utstilling  kr                           -3 983,61
 kr                         -30 821,44
Balanse  kr                             8 163,19
Bank og kasse 01.01.12  kr                         105 678,40
Overskudd  kr                             8 163,19
Bank og kasse 31.12.12  kr                         113 841,79
Bank og kasse 01.01.12 + Overskudd  kr                         113 841,59  kr            0,20
Reklamer
%d bloggere like this: